Přehled článků Téma manželství rodina psychologie domácí násilí etika

Inspirace: Škody, které Bohu lámou srdce

Ilustrační foto Mart Production / Pexels

„Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.“
List Jakubův 1,19

„Spravedlivé i ničemy zkoumá Hospodin, z duše nenávidí milovníky násilí!“
Žalm 11,5  

„Jádrem ... násilí ... je způsob myšlení, který přisuzuje příčinu konfliktu špatnosti protivníka. Je spojen s neschopností přemýšlet o sobě či druhých jako o zranitelných bytostech a s neochotou představit si, co druhý může cítit, čeho se může bát, po čem může toužit, co může postrádat atd.“
Marshall B. Rosenberg

„Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ni vydal... Takto jsou povinni i muži milovat své ženy jako svá těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe.“
Efezským 5,25.28

„Muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně.“
Koloským 3,19

„Řízením Boha, který vše zařizuje s mírností, je zbožnost duchu vštěpována pomocí důvodů a srdci milostí; kdo však ji chce duchu i srdci vštěpovat násilím a hrozbami, nevštípí zbožnost, ale hrůzu.“
Blaise Pascal

„Duchovní zneužívání je z definice blízkým příbuzným citového zneužívání, ale je mnohem více zraňující, protože často vede k tomu, že oběti jsou izolované od Boha. Protože používá Boha a jeho slovo k ovládání a kárání, může být pro oběti těžké oddělit zneužívání od jejich chápání toho, kdo je Bůh, nebo toho, co říká Bible o tom, jak je Bůh vidí.“
Darby Stricklandová

„Farizeové, stejně jako duchovně utlačující manžel, odváděli jiné od Boha. Proto jejich slova, která vyvolávala pocity viny a hanby, působila obrovské škody. Ježíš farizeje káral tak důrazně, protože škody, které páchali, mu lámaly srdce. I nám by mělo pukat srdce, když se s takovou škodou setkáme.“
Darby Stricklandová

„Bible ... násilí odsuzuje, jak ukazuje Malachiáš 2,16: ,Nenávidím rozvod! praví Hospodin, Bůh Izraele. Nenávidím ho jako plášť potřísněný násilím, praví Hospodin zástupů.‘ Stojí za povšimnutí, že ve stejném verši, v němž Bůh říká ,nenávidím rozvod‘, také jasně říká, že nenávidí násilí.“
Bruna Santiniová

„Když mi dnes lidé citují, že ,Bůh nenávidí rozvod‘, jednoduše se ptám: ,Chcete mi říct, že Bůh nenávidí rozvody víc než domácí násilí?‘“
Kay Brunerová

„Domácí násilí zraňuje Boží srdce. On není vůči obětem lhostejný ani je neopustil. Jeho plán pro vztahy mezi lidmi – zejména ty v rodině – je krásným obrazem toho, kdo on sám je. Rodina má odrážet Boží lásku. Zarmucuje ho, když se domov mění v místo bolesti. Boží touhou pro ty, kdo se potýkají s domácím násilím – jak pro oběti, tak pro násilníky – je uzdravení a obnova.“
GotQuestions.org

„Neměli bychom předpokládat, že stačí, aby zneužívající osoby přestaly s násilím. Pravděpodobně existují nevyřešené problémy, které je vedly k tomu, že začali zneužívat. Pokud je násilník ochoten přiznat svou vinu a touží po pomoci, existuje naděje.“
GotQuestions.org

„Bůh může obnovit každého, dokonce i násilníka nebo cizoložníka. Měl by však nést následky svých činů a toto obnovení by nemělo probíhat tam, kde má stále přístup k těm, kterým ublížil. Naše rány již nesl Ježíš a vnitřní proměna je dílem Ducha svatého. Žádná žena tedy nemusí povinně riskovat svůj život pro lásku k duši jakéhokoli člověka, dokonce ani vlastního manžela.“
Bruna Santiniová

„Bible říká, že pokud jeden z manželů opustí domácnost, není to vina nevinné strany. A pokud jeden z manželů udělá z domova pro druhého partnera (nebo jejich děti) nebezpečné místo, ani to není vina nevinné strany. V těchto případech není rozvod hříchem, ale je především uznáním toho, co už je realitou – že smlouva o spojení v jedno tělo je zrušena – a zneužívaný partner by neměl při rozvodu cítit žádné odsouzení.“
Russell Moore


připraveno ve spolupráci s Karlem Řežábkem

Odemkněte si kompletní obsah webu!

Všechny články ke čtení i poslechu již od 41 Kč/měsíc. První měsíc jen za 1 Kč!

Koupit předplatné