Zpracování osobních údajů

 

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je spolek Křesťanská misijní společnost. IČ: 539 147, DIČ: CZ 00 539 147 se sídlem v Praze (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Primátorská 41, 180 00 Praha 8

email: pospisilova@kmspraha.cz

telefon: +420 284 841 922

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednání jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, příjmení a adresa, emailová adresa, telefonní číslo, v případě vracení platby na účet bude vyžadováno také Vaše bankovní spojení, v případě nákupu podnikající fyzické nebo právnické osoby jsou nutné údaje: název firmy, poštovní adresa, IČO, DIČ, jméno a příjmení kontaktní osoby, telefon, email, bankovní spojení - opět jen v případě vracení platby ), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné objednávku uzavřít či ji ze strany správce plnit.

 

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po uplynutí lhůty 10 let jsou osobní údaje anonymizovány, smazány, atp..
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou:
 • zaměstnanci správce, kteří byli řádně poučeni o podmínkách a zásadách ochrany a zpracování osobních údajů podle GDPR.
 • Česká pošta (dopravce)
 • smluvní spolupracovníci (účetní, apod.), kteří byli řádně poučeni o podmínkách a zásadách ochrany a zpracování osobních údajů podle GDPR.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť (ve formě silných hesel, antivirových programů a dalších softwarových zabezpečení) a úložišť osobních údajů v listinné podobě (ve formě trezoru, poplašného zařízení a kamerového systému).
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby, se kterými má správce uzavřené zpracovatelské smlouvy zavazující tyto osoby k dodržování podmínek ochrany osobních údajů dle GDPR.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 
 
 
 
Kontakt

Křesťanská misijní společnost
Primátorská 41
180 00 Praha 8

Facebook ZV

Klasická verze webu

tel.: 284 841 922

predplatne@zivotviry.cz (L. Zimová)
redakce@zivotviry.cz (T. Coufal, T. Dittrich, K. Coufalová)
inzerce@zivotviry.cz (L. Zimová)